Contact
Hulplijn:

Hulplijn +31 20 8004850 8u - 16u

Download de WNM-app

Hulplijn 8u - 16u

+31 20 8004850

0
Winkelwagen:

0 EUR

  • Er zijn geen producten in het winkelwagentje

Klachten en Feedback

Herroeping van de overeenkomst ("teruggave" van de Goederen)

1.      De koper met de status van consument kan de koopovereenkomst van de goederen die hij van de verkoper heeft gekocht zonder opgave van redenen herroepen, door binnen 14 dagen na de datum van vrijgave van de goederen, met andere woorden vanaf de datum waarop de consument het goed fysiek in bezit heeft, een schriftelijke verklaring ter zake indienen.

a.      Indien de consument één bestelling indient die betrekking heeft op verschillende goederen, die afzonderlijk, in partijen of in delen worden geleverd, dient de periode van veertien dagen te worden gerekend vanaf het moment dat het laatste goed in fysiek bezit van de consument is;

b.      indien de consument één bestelling indient waarbij goederen in partijen of in delen omvat zijn, dient de periode van veertien dagen te worden gerekend vanaf het moment dat het laatste goed in fysiek bezit van de consument is

2.      Om de deadline van twee weken in acht te nemen volstaat het om ons een betreffende verklaring / informatie toe te zenden vóór het verstrijken ervan. De verklaring / informatie kan worden verzonden via het herroepingsformulier, waarin de beredenering voor het terugtrekken uit de overeenkomst kan worden gekozen, en het ordernummer wordt ingevoerd.

3.      Het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen vervalt in de gevallen die genoteerd staan in de toepasselijke verklaringen en wanneer:

a.      Het verlenen van diensten die, met instemming van de consument, zijn begonnen vóór het verstrijken van de in art. 7 par. 1 genoemde deadline

b.      betreffende audio- en video-opnamen die opgenomen werden op de harde schijven van producten nadat de consument de originele verpakking heeft verwijderd;

c.      overeenkomsten betreffende diensten waarvan de prijs of vergoeding uitsluitend afhankelijk is van de prijsontwikkeling op de financiële markt;

d.      diensten met consumentspecifieke eigenschappen die in de door hem geplaatste bestelling zijn aangegeven of die nauw verbonden zijn met zijn persoon;

e.      diensten of producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of waarvan de inhoud snel bederfelijk is;

f.       Producten ter beschikking gestelt werden aan de pers;

g.      er een connectie met gokdiensten gevonden wordt.

4.      In geval van terugtrekking uit de overeenkomst zonder beredenatie is de koper, zijnde een consument, verplicht de gekochte goederen onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop hij zich uit de overeenkomst heeft teruggetrokken, terug naar de verkoper te sturen, of aan een de verkoper gemachtigd persoon af te geven. Ook kan het dat de verkoper voorstelt dat hij de goederen zelf af zal halen. Om zich aan de aangegeven deadline te houden voldoet het de producten terug te sturen voor het vergaan van de 14 dagen.

5.      De consument draagt enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product, met andere woorden het bedrag dat gelijk staat aan de prijs voor het verzenden van het goed per koerier of via een ander door de consument gekozen transportmiddel.

6.      Alle betalingen door de koper met consumentstatus zullen door de verkoper worden geretourneerd binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen het herroepingsformulier.

7.      Betalingen als bedoeld in lid 6 hierboven, zullen worden geretourneerd op dezelfde betaalwijze als de door de koper gebruikte dienst, tenzij hij heeft ingestemd met een andere wijze van retournering, waaraan geen kosten zijn verbonden.

8.      Een koper die niet de status van consument heeft, heeft niet het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst zoals bedoeld in § 9 lid. 1 van deze verordening. Hiervoor worden de regels van herroeping van de overeenkomst geregeld met gebruik van de bepalingen binnen het Burgerlijk Wetboek.

9.      De koper met consumentenstatus is in geval van teruggave van goederen (in verband met de herroeping bedoeld in §9 para. 1 van deze verordening) aansprakelijk voor iedere waardevermindering van het product, vooral wanneer deze het gevolg zijn van een gebruik dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Klachten in verband met garantie en een non-conformiteit van de goederen met de verkoopovereenkomst, kunnen schriftelijk worden ingediend bij de verkoper (afdeling Klachten). Dit kan via e-mail op het volgende adres: info@wnm-group.nl, of door het klachtenformulier met ordernummer in te vullen. De klager wordt hierbij aangeraden om de contactgegevens van de koper te vermelden, de oorzaken van de klacht en mogelijke verzoeken aan de verkoper zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Ook moet het orginele verkoopsdocument of fotokopieën hiervan bijgevoegd worden.

  1. De verkoper is aansprakelijk tegenover de consument door de voorwaarden bepaald in Art. 556 van het Burgerlijk Wetboek en voor verdere regelingen betrekkende gebreken (garantie).
  2. De verkoper heeft een garantieverantwoording indien een fysieke gebrek wordt vastgesteld vóór het verstrijken van een termijn van twee jaar, vanaf de leveringsdatum van het goed aan de consument.
  3. De consument die gebruik maakt van de rechten onder de garantie heeft de mogelijkheid om de geworven goederen per koerier terug te sturen, op kosten van de verkoper. Voor verdere vragen met betrekking tot compensatie kunt u contact opnemen met de afdeling klachtenbehandeling via info@wnm-group.nl
  4. De verkoper draagt onder de garantie de verantwoording binnen 14 dagen te reageren op de ingediende klacht. Indien de verkoper niet binnen deze termijn op de melding reageert, wordt hij geacht de verklaring of eis van de consument als gegrond te hebben geacht. Deze behandelingstermijn van 14 dagen geldt niet voor een situatie waarin de koper een andere entiteit is dan de consument (bijvoorbeeld een ondernemer). In dat geval bevat de wet geen eisen die deze partijen bindt, hetgeen willekeur bij de vormgeving van de contractuele relatie kan veroorzaken.
     
Gratis bezorging
Snelle verzending
100 dagen voor retour
Veilig winkelen